Estel Tüketim Kooperatifi Resmi Web Sitesi

BİRİKTİRME FONU

S.S. ESTEL TÜKETİM KOOPERATİFİ

BİRİKTİRME FONU YÖNETMELİĞİ

 

1)  AMAÇ: Kooperatifimizin ortaklarının, ortak olarak kaldıkları süre içerisinde tasarrufa teşvik ederek bu şekilde oluşturulacak biriktirme fonu havuzundan her ortağımıza talep etmeleri ve kredi kullanmaya mani herhangi bir engelinin olmaması halinde, biriktirme tutarlarına orantılı olarak faizsiz kredi kullanmalarına imkân sağlamak.

2) KAPSAM: Bu yönetmelik hükümleri S.S. Estel Tüketim Kooperatifi ve aynı zamanda biriktirme fonu ortağı olanları kapsar.

3) DAYANAK: Bu yönetmelik Kooperatifimizin Ana sözleşmesinin 6.maddesinin 17.bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

4) BİRİKTİRME FONUNA KATILIM: S.S Estel Tüketim Kooperatifinin her ortağı kendi isteği ile  bu fona katılabilir. Fona girmek isteyen ortak dilekçesini verdiği ayı takip eden ilk ay itibarı ile fona girmiş sayılır ve aidatını ödemeye başlar. Yeni ortaklarda ise ortak fona girmek isterse ortaklığa giriş yaptığı ay ilk aidatı kendisinden peşin alınarak fona ortak olmuş sayılır. Fondaki ortaklığının devamı süresince Genel Kurulda belirlenen miktarda biriktirme fonu aidatını da düzenli olarak öder. Kooperatife yeni ortak olanların eski ortaklarımızın mevcut fon tavanlarına ulaşmak istemeleri halinde Kooperatife dilekçe vermek suretiyle biriktirme fonundaki birikimlerini 1(bir) yâda 4(dört) eşit taksitle arttırabilirler. Her ortak genel kurulca belirlenmiş olan miktardan daha fazla olmak üzere kendi biriktirme fonu aylık aidatını belirleyebilir. Bu tutar o yıl yapılan genel kurulda belirlenen aylık miktardan az olamaz. Aylık yapılması istenilen farklı kesintiler için ortağın kooperatife yazılı olarak başvuruda bulunulması gerekir.

5) BİRİKTİRME FONUNDAN KREDİ KULLANIMI: Biriktirme fonuna katılan her ortak ortaklığa kabulünden itibaren 6(altı) ay sonra kredi kullanabilir. Krediden yararlanmak isteyen ortağımızın Kooperatife kredi borcunun bulunmaması gerekir. Kredi kullanmak için ortağın matbu KREDİ TALEP FORMU ’nu doldurarak başvuru yapması gerekir. Krediler ortağın kendisine yâda yazılı olarak bildireceği kişilere(vekiline)ödenir. Tekrar kredi almak isteyen ortak son kredi taksiti ödemesini yaptığı aydan sonraki ilk ayda başvuru yapabilir

6) BİRİKTİRME FONUNDAKİ PARANIN ORTAĞA İADESİ:  Ortak biriktirme fonunda biriken parasının tamamını yada bir bölümünü kredi olarak kullanabilir.Bu talepte bulunan ortağın Kooperatife kredi borcunun bulunmaması ve Kooperatife kredi talep formu ile müracaat etmesi gerekir.Kooperatif ortağı biriktirme fonunda biriken parasının tamamını ancak ortaklıktan ayrılırken alabilir.

7) KREDİ MİKTARI-FAİZ ORANI VE GERİ ÖDEME: Her ortak birikmiş aidatının en fazla 2(iki)katına kadar kredi kullanabilir. Ancak ortağın kredi risk değerlendirmesi yapılıp önceki dönem kredi ödemelerinin düzenli yapılıp yapılmadığına bakılarak ve aylık gelirleri ’de dikkate alınarak yönetim kurulunun onayı ve Kooperatif imkânlarının uygun olması halinde bu miktar 3(üç)katına kadar çıkarılabilir. Kredilere faiz uygulaması yoktur ancak kredi kullanan ortağın kendi birikiminin dışında fazladan alacağı (2 katı) kredi miktarından %5 oranında hizmet bedeli kesintisi yapılır. Hizmet bedelleri gelir kaleminde değerlendirilir ve her mali yılsonu itibarı ile yasal kesintilerden sonra kalan miktar ortaklara alışverişleri oranında risturn olarak dağıtılır. Kredi geri ödemeleri ortağın isteğine göre en az  6 (Altı)  en çok 12(on iki) taksite bölünebilir. Genel kurul kararları ile biriktirme fonu hesaplarına aktarılan bedeller ile biriktirme fonunda biriken paralar yine ortaklarımıza faizsiz kredi olarak kullandırıldığından dolayı biriktirme fonunun ayrıca nemalandırılması mümkün olmayacağından ortaklıktan ayrılanların fonda birikmiş olan paralarına ayrıca bir nema  ödemesi yapılamaz.

8) DİĞER HÜKÜMLER:

  1. a) Ana sözleşmede veya bu yönetmelikte yer almayan hususlar ile ilgili ortaya çıkabilecek durumlar Kooperatif yönetim kurulunca karara bağlanır.
  2. b) Kooperatif denetçileri Kooperatifin bir parçası olan biriktirme fonu hesaplarını ’da denetlemek zorundadır.

9) YÜRÜRLÜK: Toplam 9 (Dokuz) maddeden oluşan bu yönetmelik hükümleri Genel Kurulun tasvibinden sonra yürürlüğe girer. Kooperatif Yönetim Kurulu biriktirme fonunun yukarıda belirtilen esaslar dâhilinde yürütülmesinden yetkili ve sorumludur.

kabul et
Web sitemizi ve hizmetlerimizi daha iyi kullanmanızı sağlamak için yasal düzenlemelere uygun çerezler kullanıyoruz. Çerezler ile ilgili detaylı bilgiye, gizlilik ve çerez politikası sayfamızdan ulaşabilirsiniz.